HOMEABOUT WTCUs/MNAs

CUs/MNAs

French Polynesia (FPO)

Polynesia Taekwondo
- President :Mr. Alfred LAI KOUN SING
- Secretary General :Ms. Teragi TERIIPAIA
- Year of affiliation :1975
- Total registered active athletes : 0
- Total registered active officials : 0
Latest News